محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر آمریکا در تصویب قانون تمدید تحریم ها علیه ایران چه تاثیری بر فضای سرمایه گذاری های خارجی در کشور ما می گذارد، بیان داشت: این اقدام اخیر آمریکا در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و دنیا نیز با آن آشناست و طبیعی است که اینگونه اقدامات اساسا با مبانی توافقی که در چارچوب برجام با ایران شده است تطابق ندارد.

خزاعی ادامه داد: کنگره و سنای آمریکا سعی می کنند که یک جانبه بر روی برجام تاثیر منفی بگذارند ولی من فکر می کنم جامعه جهانی و جامعه اقتصادی دنیا به این شیوه ها عادت دارد و تصور نمی کنم آن تاثیر منفی که مدنظر محافل آمریکایی است بر اقتصاد ایران بگذارد؛ چرا که دنیای امروز فهمیده است که ایران به دنبال اهداف صلح آمیز هسته ای بوده و اهل گفتگو و منطق است و دیگر آن حربه انزوای علیه ایران شکسته شده است.

نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه بدیهی است که برخی بانک ها و موسسات خصوصی ممکن است برخی نگرانی ها را از طرف آمریکایی ها داشته باشند، اظهار داشت: به نظرم می آید که با توجه به راهکارهای در نظر گرفته شده و فضایی که وجود دارد، محافل اقتصادی غربی و آسیایی دیگر با روش ها و برنامه های آمریکا آشنا شده اند این مشکل را هم می توانیم به راحتی از پیش روی خود برداریم و به راه خود با همان جدیت و عزم گذشته ادامه دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر