شرقی شدن جریان قدرت و کشاکش در سیاست بین‌الملل

شورای راهبردی آنلاین- ترجمه: پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک معتقد است وجود نوسان در حجم و دامنه قدرت های بزرگ و همچنین گسترش رقابتهای دو و چندجانبه میان این قدرتها روبه فزونی است این افزایش به نوبه خود می تواند تغییرات اساسی در “نظام‌های ژئوپلیتیکی” و زیرمجموعه های مختلف امنیتی داشته باشد.