بیشترین نابرابری اجتماعی در کشورهای خاورمیانه با حاکمان موروثی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: اعتراض‌ها در چند کشور خاورمیانه که از سال 2018 شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است، مستقیما به سطح زیاد نابرابری مربوط است که برخی آن را «نو بهار عربی» نامیده‌اند.