آلتین تاش

مرگ سفیر پوتین چه معنا و عواقبی دارد؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، می تواند به شدت بر جنگ در سوریه تاثیر بگذارد. موقعیت ترکیه در این درگیری نزد همسایگان جنوبی آن تضعیف خواهد شد، در حالی که روسیه به احتمال زیاد بر حمایت بیشتر از سوی آنکارا اصرار خواهد کرد.

آلتین تاش

مرگ سفیر پوتین چه معنا و عواقبی دارد؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، می تواند به شدت بر جنگ در سوریه تاثیر بگذارد. موقعیت ترکیه در این درگیری نزد همسایگان جنوبی آن تضعیف خواهد شد، در حالی که روسیه به احتمال زیاد بر حمایت بیشتر از سوی آنکارا اصرار خواهد کرد.

آلتین تاش

مرگ سفیر پوتین چه معنا و عواقبی دارد؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، می تواند به شدت بر جنگ در سوریه تاثیر بگذارد. موقعیت ترکیه در این درگیری نزد همسایگان جنوبی آن تضعیف خواهد شد، در حالی که روسیه به احتمال زیاد بر حمایت بیشتر از سوی آنکارا اصرار خواهد کرد.

آلتین تاش

مرگ سفیر پوتین چه معنا و عواقبی دارد؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، می تواند به شدت بر جنگ در سوریه تاثیر بگذارد. موقعیت ترکیه در این درگیری نزد همسایگان جنوبی آن تضعیف خواهد شد، در حالی که روسیه به احتمال زیاد بر حمایت بیشتر از سوی آنکارا اصرار خواهد کرد.