محورهای اصلی این همایش که در روز 11 آبان ماه 1399 برگزار خواهد شد؛ عبارتند از:

1) چرایی، چگونگی و چیستی افول آمریکا

2) بررسی گسل‌ها، گسست‌ها و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی امروز و آینده آمریکا

3) افول جایگاه رهبری آمریکا در جهان معاصر و آینده

4) چالش‌های ساختاری، سیاست و اقتصاد آمریکا، گذشته، حال و آینده

5) افول آمریکا، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران

برای ثبت نام حضور در این همایش و ارسال مقاله با شماره 76702510 تماس حاصل فرمایید.