دکتر محمدرضا دهشیری با بیان اینکه هرگونه طرحی برای تامین امنیت در خلیج‌فارس باید دو شرط عمده داشته باشد، گفت: شرط اول این است که تامین امنیت باید توسط کشورهای منطقه صورت بگیرد؛ بنابراین هرگونه نظام امنیت دسته جمعی برون‌زا، یعنی طرح‌های مبتنی بر مداخله قدرت‌های بیگانه که سبب گشودن پای آن‌ها برای مداخله در نظام امنیتی خلیج‌فارس می شود، مورد قبول نیست.

وی درباره دومین شرط لازم برای طرح‌های تامین کننده امنیت خلیج‌فارس افزود: هرگونه تامین امنیت در خلیج‌فارس باید متضمن آزادی کشتیرانی برای ایران خارج از خلیج‌فارس هم باشد؛ به گونه‌ای که نفت‌کش‌های ایران بتوانند آزادانه در هر جایی که مقصدشان در آبراه‌های بین المللی باشد، فعالیت کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر تامین امنیت خلیج‌فارس صرفا برای کشورهای دیگر باشد و جمهوری اسلامی ایران از آن منتفع نشود، باز هم این طرح مورد قبول نیست. طرحی مورد قبول است که جامع و فراگیر باشد و متضمن تردد نفت‌کش‌ها به صورت آزاد هم در خلیج‌فارس و هم در آبراه‌های بین المللی باشد و بتواند تضمین کننده عبور بی‌ضرر در کلیه خطوط حمل و نقل دریایی شود و منحصر به خلیج‌فارس نباشد. این دو اصل کلی است که باید بر آن تاکید داشت.

وی در خصوص طرحی که از سوی آمریکا درباره خلیج فارس مطرح شده است نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که آن طرح مستلزم حضور آمریکا در خلیج‌فارس است و ما مخالف حضور قدرتهای خارجی در تامین امنیت خلیج‌فارس هستیم، مورد قبول نیست؛ از سوی دیگر، طرح انگلیس و اروپا برای اینکه در نظام امنیتی خلیج‌فارس حضور و مشارکت داشته باشند و عملا برای تامین امنیت نفت‌کش‌های سایر کشورها باشد، ولی جمهوری اسلامی ایران از آن منتفع نشود مورد قبول نیست.

وی در همین حال درباره تمهیداتی که ایران باید در قبال این طرح‌ها که عموما ضد منافع ایران مطرح می شود، اتخاذ کند نیز گفت: راه این است که ایران اعلام کند موضوع تردد نفت‌کش‌ها باید در مقیاس وسیع بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و نباید متمرکز بر منطقه‌ای خاص مانند خلیج‌فارس باشد. ضمنا همه نفت‌کش‌ها باید از آن طرح منتفع شوند و نه اینکه فقط برخی از نفت‌کش‌ها بتوانند از این امتیاز بهره بگیرند و برخی دیگر امکان بهره‌برداری از این امتیاز را نداشته باشند.