حمید ابوطالبی در توییت خود نوشت: آمریکا و کشورهایی که در ضعف و انزوا هستند با توییت، مصاحبه، فریاد و درخواست استراتژی جدید می کوشند ایران را دوباره به صدر تهدیدات جهانی بازگردانند.
در دولت اول ‘باراک اوباما’ هم تقابل و تحریم، با لفاظی و تحریک و تبدیل ایران به تهدید نخست جهانی آغاز شد؛ و سپس با تماس تلفنی، به سمت تعامل و حل مشکل پیش رفت.
راهبرد تعامل برای ایران که اکنون از همه جهت در اوج قدرت است،’آرامش و تحریک ناپذیری’است؛ قدرتمند، هنرمندانه در زمین خود، و نه دیگران،بازی می کند.

منبع: ایرنا