بحران سوریه در ماه‌های اخیر تحولاتی جدی به خود دیده است که از یک سو حاصل توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در آستانه است و از سوی دیگر با تفاهمات روسیه و امریکا ارتباط می‌یابد. ایجاد مناطق کاهش تنش در چهار منطقۀ سوریه، مناطق امن مورد توجه امریکا و متحدانش را به حاشیه راند. اما تحرکات روسیه پس از این توافق، گویای بازی‌های موازی و متنوّعی است که مسکو درصدد پیشبرد آن است.
برای مطالعه تحلیل حسن احمدیان، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک روی این لینک کلیک کنید.