خلاصه این گزارش در 5 بند به شرح زیر است:

1- در حالی که آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران مطابق با توافقنامه پادمان این کشور ادامه می‌دهد، آژانس در جایگاهی نیست که تضمین معتبری در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارایه دهد و از این رو نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت های صلح‌آمیز به کار گرفته شده است.

2- ایران و آژانس نشست‌های فنی را در دو جلسه مجزا در تهران برای بحث در خصوص تدابیر عملی باقی‌مانده مورد توافق در مه 2014 در قالب سومین گام از چارچوب همکاری برگزار کردند.

3- ایران هیچ توضیحی ارایه نداده است که آژانس قادر باشد تدابیر عملی باقی‌مانده را روشن نماید یا اینکه پیشنهاد جدید عملی هم برای گام بعدی چارچوب همکاری پیشنهاد نداده است.

4- آژانس آماده تسریع حل و فصل موضوعات باقی مانده ذیل توافقنامه همکاری است. این امر با افزایش همکاری از جانب ایران و تامین به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایت‌ها و کارکنان ذیربط در ایران مطابق با درخواست آژانس محقق می‌شود. زمانی که آژانس درکی از کل تصویر موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی حاصل کند، مدیرکل ارزیابی آژانس را به شورای حکام ارایه می‌دهد.

5- آژانس به نظارت و راستی‌آزمایی تدابیر مرتبط با موضوع هسته‌ای که در برنامه اقدام مشترک درج شده است، ادامه می‌دهد.