شورای همکاری خلیج فارس؛ از چالش‌های ساختاری تا کارکردی

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: منطقه خلیج‌فارس اگرچه یک منطقه ژئواستراتژیک است اما از شاخص‌های بد توسعه و ارتباطات انسانی رنج می برد؛ یک منطقه کمتر توسعه‌یافته که به دلیل درگیری منافع متعدد و متضاد خارجی نتوانسته علیرغم قدمتی که دارد از ظرفیت‌های بالقوه توسعه و ارتباطات انسانی خود به درستی استفاده کند.