دیپلماسی دیجیتالی

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:با تغییر و گذار در مفاهیم قدرت و ارتباطات، تحول در عرصه نظری و عملی دیپلماسی را نیز شاهد می‌باشیم. لذا تحول در مثلث «قدرت، ارتباطات و دیپلماسی» در عرصه نظریه و عمل به خلق مفهوم نوینی به نام «دیپلماسی دیجیتالی» انجامیده است. برخی این نوع دیپلماسی مدرن را «دیپلماسی با صدای بلند» تعبیر می‌کنند.