میراث فرهنگی عراق در معرض سوءاستفاده و تخریب

شورای راهبردی آنلاین – رصد: بهره‌برداری مخرب از آثار و منابع فرهنگی برای اهداف سیاسی، به یکی از ویژگی‌های برجسته در چشم‌انداز سیاسی عراق پس از سال 2003 تبدیل شده است.