نشست «بحث و بررسی ماهیت و مختصات نظام های بین الملل مطلوب»

نشست تخصصی «بحث و بررسی ماهیت و مختصات نظام های بین الملل مطلوب» به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی برگزار می شود.