پاکستان ؛ مرز نامشخص رهبری سیاستمداران و ژنرال‌ها

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: با وجود تعادل در رقابت میان نظامیان و غیرنظامیان برای رهبری پاکستان، به احتمال زیاد، جناح غیرنظامی دوباره عرض اندام می‌کند و تعادل را به نفع خود تغییر می‌دهد.