«پیمان آکوس»؛ تلاش آمریکا برای تکمیل راهبرد آسیاپاسیفیکی

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: از یک دهه گذشته رهبران آمریکا بر لزوم تمرکز بر منطقه آسیا پاسیفیک در سیاست خارجی این کشور تأکید کرده‌اند.
محمد جواد قهرمانی – کارشناس مسائل آسیا