رسوایی حامیان عربستان در شکست قطعنامه ضدایرانی

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد : کشورهای حامی عربستان سعودی در ارائه قطعنامه ضدایرانی به شورای امنیت و شکست آن رسوا شدند.