فرضیه‌ای درباب تغییر مسیر سیاست خارجی پاکستان

شورای راهبردی آنلاین – رسانه‌ها: اخیراً دو اتفاق مهم مؤثر بر روابط پاکستان با ایران رخ‌داده است که می‌توان آن‌ها را در امتداد و تا حدی در واکنش به مسائل گذشته میان دو کشور تفسیر کرد و یا اینکه سرآغاز یک چرخش جدید در سیاست خارجی این کشور دانس