تعارضات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و غرب: داستان تکراری یکسان‌سازی اجباری

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: حقوق بشر امری مطلق نیست و می‌توان در نقاط و در فرهنگ‌های مختلف معناهای متفاوتی از آن استنباط کرد.
عابد اکبری – کارشناس مسائل سیاسی