معامله کردن مبنای روابط ترکیه – اتحادیه اروپا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: اگرچه عضویت در اتحادیه اروپا هدف بلند مدت ترکیه محسوب می شود، اما تمرکز راهبردی این کشور از اروپا به خاورمیانه تغییر جهت داده است.