اهداف و دلایل تعامل روسیه با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: مسائل و مشکلات منطقه ای رو به وخامت گذاشته است و نهادهای منطقه ای بین المللی، منافع روسیه، منافع همسایگان آن و منافع دیگر کشورهای عضو را تامین نمی کنند.