فریبکاری مضحک دولت آمریکا در تحریم دکتر ظریف

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: تحریم دکتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، جدیدترین اقدام مضحک دولت آمریکا است.