رفع تحریم تسلیحاتی ایران و گزینه‌های انتخابی اروپا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: آلمان، فرانسه و انگلیس باید درباره حمایت از موضع آمریکا برای تمدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد یا مخالفت با آن تصمیم بگیرند.