فرانسه و موضوع امنیت در منطقه آسیا – اقیانوسیه

شورای راهبردی آنلاین – اسناد: دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی ترجمه غیررسمی متن کامل سند «فرانسه و موضوع امنیت در منطقه آسیا-پاسیفیک» را که وزارت دفاع فرانسه با همکاری وزارت خارجه این کشور منتشر کرده، برای مطالعه و بررسی پژوهشگران، ترجمه کرده است.