نقش تجاری مسلط روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: علیرغم سلطه روسیه بر تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجارت خارجی این کشور کمترین وابستگی را به این اتحادیه دارد.