ریاست جمهوری ترامپ، جلوه ای از آمریکای بدون نقاب

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: در سایه حکومت دونالد ترامپ به احتمال هرج و مرج به مسئله ای عادی تبدیل می شود زیرا وی از زمان به دست گرفتن قدرت در بیستم ژانویه با جدیت برای کسب دستاوردها و پیروزی های مستقیم و سریعی تلاش می کند که روسای جمهور پیش از او برای دستیابی به آنها به سال ها برنامه ریزی و زد و بند نیاز داشتند تا آنها را با کمترین آسیب ممکن به دست آورند.