تاثیر جنگ اوکراین بر نظم جهانی

شورای راهبردی آنلاین-رصد: جنگ اوکراین نشان دهنده پایان نظم نئولیبرالی است که پس از جنگ سرد بر جهان حاکم شد.