بلندپروازی آمریکا و چین و رویکرد اتحادیه اروپا و ژاپن

شورای راهبردی آنلاین – رصد: نظم بین المللی که اتحادیه اروپا و ژاپن به ایجاد و حفظ آن کمک کرده اند، به واسطه تهدیدهای جدید و قدیم به چالش کشیده شده است.