حفظ برجام به شرط عبور از تحریم‌ها

شورای راهبردی آنلاین: دکتر سیدکمال خرازی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد با وجود خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق، دیگر اعضای عضو توافق کمک کنند تا ایران بتواند تحریم‌های تحمیلی آمریکا را پشت سر بگذارد، چرا که در صورت عدم تحقق توافقنامه طبیعی است که ماندن ایران در برجام بی‌فایده خواهد بود.