مدیریت مناسبات روسیه و آمریکا مستلزم راهبردی جدید

شورای راهبردی آنلاین – رصد: رقابت بین قدرت‌های بزرگ و مشکلات در مناسبات روسیه – آمریکا، ازجمله چالش‌های دشوار در سیاست خارجی واشنگتن بوده است.