آثار و ابعاد راهبردی بحران اوکراین

شورای راهبردی آنلاین: نشست بررسی «آثار و ابعاد راهبردی بحران اوکراین» پیش از ظهر چهارشنبه 18 اسفند با حضور رئیس شورا، دبیر شورا و جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه در شورای راهبردی روابط خارجی برگزار شد.