آمادگی برای دموکراسی نسل سوم

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: همان‌طور که یونانی‌های بنیانگذار دموکراسی، در دموکراسی‌های مدل آمریکایی یا فرانسوی قرن هجدهم سردرگم می شوند، جوامع کنونی نیز برای پیش‌آمدهای غیرقابل پیش بینی آینده آمادگی ندارند.