دکتر خرازی: سفری به عراق در زمان وزارت ناجی صبری نداشتم

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: رییس شورای راهبردی روابط خارجی با بی اساس خواندن اظهارات و داستان سرایی نورالدین پیرموذن نماینده پناهنده در آمریکا تاکید کرد: سفری به عراق در زمان وزارت ناجی صبری نداشتم.