ماله‌کشی رسانه‌های غربی بر رفتار و عملکرد شورشیان درسوریه

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: درحالی که بشاراسد و پوتین می گفتند شورشیان در سوریه تروریست هستند ، رسانه‌های غربی این مواضع دو رئیس جمهور را به تمسخر می‌گرفتند و کشتار و خونریزی در سوریه را به پای دولت اسد می نوشتند تا بتوانند ایده تغییر رژیم را به پیش ببرند.