توافق صلح آمریکا – طالبان: راهی به ناکجاآباد

شورای راهبردی آنلاین – رصد: واشنگتن در حالی با طالبان توافقنامه امضا کرده است که طالبان قابل اعتماد نیست و دکترین آن‌ها با مدرنیته و همچنین حقوق زنان ناسازگار است.