مانع‌تراشی آمریکا در مسیر ساخت جهانی واکسن کرونا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: بحران کووید-19 در هند رو به وخامت است. دولت بایدن باید استثنائاتی را در قانون تولیدات دفاعی قائل شود و زنجیره جهانی تأمین واکسن را تسهیل کند.