سیاست تحریم‌ها؛ میراث دوران مغول

شورای راهبردی آنلاین – رصد: سیاست مدرن اعمال تحریم‌ها تا حدودی به شیوه‌های مدیریتی گروه ترکان طلایی مغول یا اردوی زرین شباهت دارد.