نگاهی به سند صنعت برای دفاع و بریتانیای مرفه

شورای راهبردی آنلاین-ترجمه: سند دولتی صنعت برای دفاع و بریتانیای مرفه که وایت هال آشکارا تمایلی به برجسته شدن آن نداشت، ارزش خواندن را دارد.