قدرت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه رو به افول است

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: سناتور جمهوریخواه آمریکایی گفت نظم منطقه ای در خاورمیانه به سرعت رو به فروپاشی و قدرت و نفوذ آمریکا در آنجا رو به افول است.