نشست استانبول نقطه آغاز بازگشت فلسطین به کانون توجهات منطقه بود

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:کارشناس ارشد مسائل منطقه گفت: نشست استانبول آغاز راهی برای بازگرداندن مساله فلسطین به نقطه کانونی توجهات در منطقه بود.