سناریوهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدات سایبری

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: امروز امنیت سایبری در خط مقدم سیاست های برنامه ریزی برای جنگ های آینده است، چرا که از بسیاری جهات، تهدید سایبری میدان بازی را هدف گرفته است.