بازی شطرنج ژئوپلیتیکی قدرت‌های خارجی در لیبی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: پس از 9 سال جنگ داخلی، مردم لیبی از تبدیل‌شدن به سرباز پیاده بازی شطرنج ژئوپلیتیکی قدرت‌های خارجی خسته شده‌اند.