تشدید رقابت فضایی چین – آمریکا

شورای راهبردی آنلاین-رصد: رقابت برای دستیابی به انرژی خورشیدی متکی بر فضا (SBSP) بین چین و آمریکا در جریان است. رقابت قدرت‌های بزرگ اکنون به فضا کشیده شده است.