اهمیت آسیای جنوب شرقی برای ابتکار کمربند و جاده

شورای راهبردی آنلاین – رصد: آسیای جنوب شرقی در نقشه ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) جایگاه اصلی را به خود اختصاص داده است.