بازنگری بایدن در سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

شورای راهبردی آنلاین – رصد: دولت بایدن که در آستانه تشکیل شدن قرار دارد، احتمالاً تغییراتی جزیی و نه گسترده را در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا ایجاد خواهد کرد.