آستانه نماد ناتوانی دولت ها در حذف حکومت اسد

ترکیه با حضور در روند گفتگوهای سیاسی سوریه در قزاقستان به این مطلب اعتراف می کند که قادر به حذف دولت قانونی سوریه نیست.