برچسب: حملات سایبر

اهمیت راهبردی سلاح های سایبری

سلاح از زمان پیدایش آن به عنوان ابزاری کشنده یا دستکم ناتوان کننده دشمن – وسیله ای که ابزار را از دشمن می ستاند – مورد توجه قرار گرفته است و به دو دسته تهاجمی که به دشمن خساراتی وارد می کند و دفاعی که خشونت دشمن را مهار می نماید، تقسیم شده است.