معامله یا شرم قرن برای فلسطین، زمینه‌ساز آپارتاید

شورای راهبردی آنلاین – رصد: هدف واقعی واشنگتن از معامله قرن، تسهیل اشتیاق اسرائیل به بلعیدن میزان حداکثری از زمین‌های فلسطینی‌ها با اسکان تعداد حداقل مردم فلسطین در سرزمین فلسطین است.