نگاهی به رزمایش اتمی اخیر پنتاگون با هدف مقابله با روسیه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: آیا آمریکا واقعاً دست به انتقام هسته‌ای تاکتیکی علیه استفاده روسیه از تسلیحات هسته‌ای غیرراهبردی در جریان حمله به یکی از متحدان ناتو خواهد زد؟ به قول هملت این یک سوال است.