انقضای معاهده کنترل تسلیحات و گزینه دشوار آمریکا – روسیه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: کنترل تسلیحات به شکل سنتی دچار مخاطره شده است. آمریکا با گزینه‌های دشواری مواجه است: آیا واشنگتن آماده است برخی محدودیت‌ها در سامانه موشکی را بپذیرد؟