راهبرد اروپا در مواجهه با رقابت چین – آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: حرکت در مسیر تنش های فزاینده میان چین و آمریکا، حرکت در یک میدان مین راهبردی است. آیا اروپا با چالش مواجه شده است؟